Формулар за пријавување:

Наведете алергии и/или болести на вашето дете (ако истото воопшто ги поседува)
• Да уплати договорената сума за кампот од 16500 денари денари на жиро сметка на агенцијата „КМГ Груп Спорт“ со можност на три рати и тоа: 1. Првата рата 7 (седум) дена по пријавувањето преку пополнување на формуларот; 2. Втората рата најдоцна до 15 Мај 2022; 3. Третата рата најдоцна до 15 Јуни 2022,
• Да обезбеди превоз за своето дете – учесникот до договореното место за тргнување и да го пречека по завршување на кампот,
• Да гарантира за точноста на податоците со кои е пополнет формуларот,
• Да се придржува на правилата на однесување на тренинзите како и во слободното време, а ти се: Во случај учесникот на кампот да не се приддржува кон правилата на однесување на кампот, а со тоа ја нарушува дисциплината помеѓу останатите учесници, КМГ Спорт, како организатор, го заддржува правото да го опомене учесникот и да го извести родителот. 2. Доколку и по опомената, учесникот не го корегира своето однесување, организаторот има право да го отстрани учесникот од кампот со што претходно ќе го извести родителот за таквата постапка,
• Условите се однесуваат за ракометниот камп „40Х20“ кој оваа година ќе се одржи од 19 – 25 Јуни 2022 година во Охрид,
• Матерјалите кои ќе се продуцираат (слика и видеа) на кампот за правење на прилози се исклучива сопственост на КМГ Груп Спорт како организатор и може да ги употребуваат во маркетиншки цели за потребите на кампот и партнерите на кампот, а со тоа во целост се согласува и го одобрува родителот,
• Доколку дојде до откажување на кампот по вина на организаторот, истиот е должен во целост да ги врати уплатените средства на родителот на учесникот на кампот,
• Доколку дојде до откажување на кампот поради виша сила (временска непогода, воена или вондредна состојба и сл.), организаторот е должен во целост да ги врати уплатените средства на родителот на секој учесник на кампот,
• Доколку родителот или учесникот го откаже своето учество на кампот од било која причина по истекот на рокот за пријавување (15 Мај 2022 година), организаторот има право да задржи 30 % од вкупниот износ за учество на кампот, а родителот се согласува со тоа.

КМГ Груп Спорт
Организатор на ракометниот камп „40Х20“